• Návštevy: 6720

Opis zariadenia

Stredisko sociálnych služieb Kanianka n.o.(ďalej len SSS Kanianka, n. o.) je situované v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja, v okrese Prievidza. Obec Kanianka leží strednej časti Hornonitrianskej kotliny, blízko mesta Bojnice. Obec leží nadmorskej výške 318 metrov. Obec má súčasnosti cca 5 000 obyvateľov.    

N. o. je nezisková organizácia založená v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Nezisková organizácia je právnická osoba založená v zmysle citovaného zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. To znamená, že všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti SSS Kanianka, n. o. a tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

SSS Kanianka , n. o. začala prevádzku dňom 5.1.2004 v obci Kanianka a 1.2.2007 v obci Zemianske Kostľany.

Budova, v ktorej je situované zariadenie pre seniorov Kanianka a je v nej aj sídlo SSS Kanianka n.o. je trojpodlažná, izby klientov na jednotlivých podlažiach sú dvoj a trojlôžkové. Má kapacitu 41 klientov. Na prízemí sa nachádza kuchyňa a technické zázemie zariadenia a časť obytných priestorov Ostatné obytné priestory so sociálnym vybavením sú rozložené na 1.a 2. poschodí.

Budova, v ktorej je situované zariadenie pre seniorov Zemianske Kostoľany, je dvojpodlažná, izby klientov sú jedno a dvojlôžkové. Má kapacitu 48 klientov.

 
Štatút neziskovej organizácie

ESF

SSS Kanianka , n. o. - Tel.:  046 / 5400 090 || E-mail: ssskanianka@gmail.com
Zemianske Kostoľany - Tel.: 046 / 5466 129 || E-mail: ssshuleniova@gmail.com