Loading…

nepretržitá starostlivosť

rodinný prístup

profesionálne správanie

príjemné prostredie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Sociálne zariadenia

Stredisko sociálnych služieb Kanianka n.o. (ďalej už len v skratke SSS Kanianka n.o.) je neštátny subjekt-nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - Zariadenie pre seniorov. Organizovanie spoločenského stravovania.

Miesto poskytovania služieb: SSS Kanianka n.o. začala poskytovať služby 1.1.2004 v prevádzke Kanianka a 12.2.2007 v prevádzke Zemianske Kostoľany.

V roku 2010 až 2012 bola vykonaná rekonštrukcia budovy Zariadenia pre seniorov Zemianske Kostoľany. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“
Typ a názov projektu: dopytovo - orientovaný projekt.
Zariadenie pre seniorov, zateplenie a rekonštrukcia.
Poskytovanie sociálnych služieb a humanitárnej pomoci na Hornej Nitre.
Výška poskytnutého príspevku: 560 852,19 EUR.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk

pre seniorov

SSS Kanianka, n. o. poskytuje svojim klientom sociálne služby v zariadení pre seniorov Kanianka s kapacitou 41 klientov  a v zariadení pre seniorov Zemianske Kostoľany s kapacitou 48 klientov. V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 zákona o sociálnych službách, alebo 
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:
a) poskytuje : pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

ESF

SSS Kanianka , n. o. - Tel.:  046 / 5400 090 || E-mail: ssskanianka@gmail.com
Zemianske Kostoľany - Tel.: 046 / 5466 129 || E-mail: ssshuleniova@gmail.com